Amdanom ni

Prosiect lleol yw Pwrpas, sydd wedi’i sefydlu i helpu dynion i wella’u hiechyd meddwl. Bydd yn gweithredu fel hwb a'i brif nod yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o'r heriau iechyd meddwl sy'n wynebu dynion.

 • Ymgysylltu â dynion a hybu sgwrs.

 • Cyfeirio dynion at gymorth priodol.

Bydd Pwrpas yn cyflawni'r uchod drwy wneud y canlynol:

 • Cydweithio â chyflogwyr lleol a phartneriaid arbenigol.

 • Creu gwefan a fydd yn bwynt cyfeirio unigol, sy’n cynnwys gwybodaeth am achosion a symptomau iechyd meddwl gwael ynghyd â ffynonellau cymorth.

 • Hwyluso hyfforddiant i rwydwaith lleol o gyfeillion iechyd meddwl ac Ymgeleddwyr Iechyd Meddwl.

 • Cefnogi’r rhwydwaith hwn drwy ddarparu digwyddiadau rhwydweithio rheolaidd.

OEDDECH CHI'N GWYBOD?

 • Mae 12.5% o ddynion yn y Deyrnas Unedig yn dioddef gyda phroblem iechyd meddwl.

 • Dim ond 35% o ddynion sy’n ceisio cael cymorth gyda'u hiechyd meddwl.

 • Dynion yw 3 o bob 4 o hunanladdiadau.

 • Yn 2018 roedd 6,154 o hunanladdiadau yn y Deyrnas Unedig - 16 y dydd!

 • Hunanladdiad yw’r lladdwr mwyaf ymysg dynion o dan 45 oed, yn y Deyrnas Unedig, mwy na chanser neu glefyd y galon.

 • Mae alcohol yn gyfrifol am 33,000 o farwolaethau'r flwyddyn yn y Deyrnas Unedig.

 • Mae 4.3% o ddynion yn y Deyrnas Unedig yn ddibynnol ar gyffuriau.

 • Amcangyfrifir bod rhyw 2 filiwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn gaeth i gyffuriau dros y cownter.

 • Mae gan dros 300,000 o ddynion anhwylder bwyta – cynnydd o fwy na 70% yn y 6 mlynedd hyd at 2017.

 • Mae mwy na 2 filiwn o bobl yn y Deyrnas Unedig naill ai â phroblem gamblo neu mewn perygl o fynd yn gaeth iddo.

oMae 12.5% o ddynion yn y Deyrnas Unedig yn dioddef gyda phroblem iechyd meddwl.

Ein Noddwyr

A.D. Wheeler
Gatewen Training Services
A.N. Richards
Baabaa Design
24-7 Recruitment Services
Challenger Mobile Communications
Platts Agriculture
Fibrax
Mindful Training
McLintocks Accountants
Jolliffes Solicitors
Cambria Dental Practice